top of page
PANTALLA LCD

LCD = Liquid Crystal Display (pantalla de cristall líquid).

La que utilitzem nosaltres té un format 16x2 (16 caracters i 2 files), i es connecta al microcontrolador a través del bus I2C.

Pautes de connexió

LCD01.png
LCD2.png

Cal tenir present que la pantalla LCD necessita alimentació de 5V

(l'ESP32 només proporciona 3.3V)

Cal alimentar-la des del pin Vin 5V de l'ESP32 o mitjançant alimentació externa 👀

Els pins I2C de l'ESP32:

GPIO 22 (SCL, rellotge)

GPIO 21 (SDA, dades)

i2c.png
pantalla-lcd-16x2-1602-azul-iic-i2c.jpg

El potenciòmetre de la part posterior permet regular la brillantor de la pantalla.

Pautes de programació

Llibreries
Necessitarem dues libreries: lcd_api.py i i2c_lcd.py 

Copieu el codi d'aquests dos programes i deseu-los a la carpeta lib del vostre dispositiu MicroPython amb els noms lcd_api.py i i2c_lcd.py

Adreça I2C
Necessitarem conèixer l'adreça I2C de la pantalla. 

Fem-ho executant el programa I2C scan

Mostra text, nombres i valors de variables

Només podem mostrar text, amb la instrucció: lcd.putstr ("text a mostrar")

Si volem mostrar un nombre l'hen de definir com a caracter:  lcd.putstr ("5")

Si volem mostrar el valor d'una variable, primer l'haurem de convertir a string: variable = str (variable) per poder mostrar el seu valor: lcd.putstr (variable), o bé directament lcd.putstr (str (variable))

La instrucció lcd.clear( ) neteja la pantalla

Ubicació del cursor

Per defecte la posició d'inici del cursor és (0,0) o a continuació de la dada mostrada anteriorment si no hem netejat la pantalla.

Podem definir la posició d'inici amb la instrucció lcd.move_to (columna, fila)

explicacic3b3n-coordenadas-cartesianas-pantalla-lcd-16x2.png

Visualitzem les dades del nostre sensor ambiental (BME280)  👀 👇

En la nostra pantalla LCD, cada caracter ocupa una matriu de 5 × 8 píxels. Es poden mostrar caràcters

personalitzats establint l'estat de cada píxel dins d'aquesta matriu.

Fem-ho utilitzant aquest generador de caràcters personalitzats LCD

caracter-humano.png
CustonGenerator1.png

Estat de cada píxel en cada fila

CustonGenerator2.png

A nosaltres ens interessa el codi hexadecimal.

Per aconseguir-lo, marcar la casella Hex

En el programa només cal crear una llista:

monigote = bytearray ([0x0E, 0x0A, 0x0E, 0x04, 0x1F, 0x04, 0x0A, 0x11])

lcd.custom_char (0, monigote)

i fer que es mostri:

lcd.putstr (chr(0))

CustonGenerator3.png
Referències
bottom of page